Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Tomáš Lehotský – LeWOOD

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré Tomáš Lehotský – LeWOOD, M .Rázusa 787/43 Bojnice 97201, IČO:

43457827, IČ-DPH: 1074375841 (ďalej len „Predávajúci“) uzatvorí za účelom predaja výrobkov uverejnených na internetovom obchode www.naturpostele.sk .Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu platia Obchodné podmienky zverejnené na www.naturpostele.sk

1.2 Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená,

pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej Obchodnej dohody.

2. OBJEDNÁVKA TOVARU

2.1 Záujemca si môže tovar objednať obvyklým spôsobom – mailom alebo cez internetový obchod. Objednávka sa stáva záväznou až po jej oficiálnom potvrdení predajcom so stanovenou cenou a predbežnou dodacou lehotou.

2.2 Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“), ku akceptácií ktorej sa vyžaduje uhradenie plnej sumy kupujúcim z kúpnej ceny objednaného tovaru. Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej Obchodnej dohody.

3. KVALITA TOVARU, KONŠTRUKCIA A BALENIE

3.1 Nábytok je vyrobený z masívneho dreva s výnimkou nábytkových súčastí, pre ktoré masívne drevo nie je vhodné. Iné používané materiály sú LDTD lamino ,vrstvený masívny materiál a masívny smrek. Strednica na dvojlôžkových posteliach je zo smrekového dreva.

3.2 Použité masívne drevo môže obsahovať vady, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť profesionálne ošetrené. Vonkajšie pohľadové plochy môžu obsahovať vady prírodného charakteru (očká, hrčky, zárasty, praskliny, trhliny, …). Zábehy bele, mierne diskolorácie, farebnú a štrukturálnu odlišnosť vlastnú masívnemu drevu.

3.3 Konštrukčne je nábytok uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre nadmerne suché alebo vlhké prostredie resp. exteriér. Vlhkosť dreva pri výrobe výrobkov je 9 +/- 2 %. Praskanie dreva je povolené. Trhliny na povrchu spôsobené zmenou vlhkosti dreva sú povolené. Prehnutie a v priečnom smere spôsobené zmenou vlhkosti je normálne v rozmedzí +/- 0,3% v pozdĺžnom aj priečnom smere.

3.4 Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho.

3.5 Pri výrobe sa nábytok povrchovo upravuje v dvoch vrstvách, je však možné, že vplyvom rôznorodej štruktúry dreva ako prírodného materiálu prípadne zmenou vlhkosti prostredia po doprave a po vybalení nastanú menšie zmeny v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu napriamením drevného vlákna). Tieto zmeny sa obvykle ľahko odstránia jednoduchým ošetrením nábytku (brúsením a olejovaním u olejovaného nábytku) aj v domácich podmienkach.

3.6 Výrobky našej spoločnosti sú štandardne balené vo viacerých vrstvách ochranných a baliacich materiálov tak, aby sa znížilo riziko poškodenia pri preprave. Výrobca preferuje dodanie tovaru v rámci vlastných služieb spolu s montážou.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú náklady predávajúceho na balenie tovaru zahrnuté v cene tovaru.

4.2 Kupujúcemu je po vytvorení objednávky zaslané na mail potvrdenie o objednávke spolu s výzvou na úhradu celej kúpnej sumy bezhotovostne na účet predávajúceho.

4.3 Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Bankové

spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN SK37 0200 0000 0022 9766 8157 .

4.4 Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad.

4.5 Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.

4.6 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

4.7 Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú

Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.

5.2 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve. Kupujúci preberá tovar a potvrdzuje prijatie svojim podpisom.

5.3 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v čase nie dlhšom ako 5 týždňov od potvrdenia objednávky predajcom. Štandardná doba na výrobu typových výrobkov je 4-5 týždňov.

5.4 Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa bodu 5.3 (nedodá tovar v dohodnutom termíne plnenia) má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny tovaru uvedenej v zmluve, a to za každý deň omeškania. Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak porušenie povinnosti nezavinil.

5.5 Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

5.6 Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu, dochádza k zániku objednávky.

5.7 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti a neprevzatia si tovaru do 14 dní od avizovaného ukončenia objednávky a uplynutia stanovenej dodacej lehoty výrobcu (ods. 5.3 VOP), vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody, ušlý zisk a skladné (v súlade s § 614 ods. 2 OZ) vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého tovaru príslušnej objednávky na každý deň uskladnenia.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, REKLAMÁCIA TOVARU

6.1 Záručná doba je 24 mesiacov v prípade fyzickej osoby, 12 mesiacov pre právnické osoby. Záruku vo väčšom rozsahu môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu aj na základe ich dohody, prípadne i jednostranným vyhlásením v záručnom liste a tiež v reklame. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v záručnom liste, začne plynúť zásadne od prevzatia výrobku kupujúcim.

6.2 O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK predávajúceho na stránke www.naturpostele.sk.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.

7.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy.

7.3 Kupujúci zaslaním objednávky, resp. úhradou platby potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a akceptuje podmienky v nich stanovené. Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, Trenčín. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia ( www.soi.sk ) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8. OŠETROVANIE OLEJOVANÉHO MASÍVNEHO NÁBYTKU

8.1 Povrchová úprava nábytku prípravkami na báze prírodných voskovaných olejov je dnes prevládajúcou povrchovou úpravou pri modernom masívnom nábytku. Zachováva prírodný charakter výrobku a jeho významnou výhodou je tiež ľahká údržba a plná obnoviteľnosť poškodených povrchov v domácich podmienkach. Na druhej strane olejovanie neposkytuje až tak vysokú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakovanie, na ošetrovanie z toho dôvodu nedoporučujeme prípravky na chemickej báze a agresívne prostriedky. Doporučujeme utierať handričkou navlhčenou čistou vodou, prostriedky určené priamo na tvrdovoskové oleje – napr. Blanchon, alebo na trhu bežne dostupné prípravky, ktoré sú určené na tento druh povrchovej úpravy, napr. Pronto. 

8.2 Naše produkty na www.naturpostele,sk nie sú vhodné pre exteriérové použitie a pre ich plnú funkčnosť musia byť umiestnené v interiéri s teplotou v rozmedzí 10 – 30°C a vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 35 – 70%.

9. VRÁTENIE TOVARU

9.1 Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

9.2 Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

9.3 Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

9.4 Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

9.5 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

9.6 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

9.7 Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

10.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z..

10.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

10.4 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel, a to konkrétne:

právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – §21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona, 

právo na prenosnosť osobných údajov,

právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

10.5 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Cookies

10.6 Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase, ktorý strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší servis. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google, …

10.7 Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. 

10.8 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10.9 Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

10.10 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Reklamačný poriadok Tomáš Lehotský – LEWOOD

Platné pre Maloobchodný predaj a predaj cez internetový obchod www.naturpostele.sk. Sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných Obchodných Podmienok.

1. PREDMET REKLAMÁCIE

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. PLATNOSŤ REKLAMÁCIE

V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. ZÁRUČNÁ DOBA

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a tento reklamačný poriadok sa na tieto prípady nevzťahuje. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení vady.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, resp. v návode na ošetrovanie nábytku, na webovej stránke a všeobecných obch. podmienkach,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou (3575%), alebo interiérovou teplotou (14 – 30°C), chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru alebo nadmerným slnečným alebo UV žiarením,

zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

6. REKLAMÁCIU TOVARU

Reklamáciu tovaru nie je možné uplatniť ak:

na tovar, ktorý bol vyrobený ”na objednávku” zákazníka vo veľkostnom a farebnom prevedení, ktoré je unikátne pre danú objednávku a nie je skladovým artiklom výrobcu ak sa vzťahuje na príčiny spojené s atypickým prevedením, kde boli prevedené zmeny a odchýlky od štandardného prevedenia,

na farebnú odchýlku výrobku z masívneho dreva, ktorého farebné prevedenie podlieha variabilite masívneho dreva, jeho vlastnostiam, chemickému a minerálovému zloženiu. Farebné prevedenia produktov na www.naturpostele.sk alebo www.lewood.sk sa na monitoroch a zobrazovacích zariadeniach nemusia vykresľovať v ich reálnej podobe,

na odchýlky vo vzhľade produktu spôsobené jedinečnou štruktúrou a kresbou masívneho dreva do miery, ktoré nie sú v rozpore s jej kvalitatívnymi a konštrukčnými vlastnosťami.

7. NAVRÁTENIE TOVARU

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predajcu, uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie iba formou e-mailu).

8. PRIJATIE REKLAMÁCIE

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

9. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

10. PRÁVA KUPUJÚCEHO PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

11. PREVZATIE TOVARU

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

12. PLATNOSŤ REKLAMAČNÉHO PORIADKU

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

13. KONTAKT / ADRESA

Tomáš Lehotský – LEWOOD

M.Rázusa 787/43, 972 01 Bojnice

Menu